Druhý život – Obchodné podmienky

IKEA Bratislava, s. r. o.

Úvodné ustanovenia

IKEA Bratislava, s. r. o. patrí do skupiny IKEA GROUP a vo svojom obchodnom dome ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb.

Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o. so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436 (ďalej len „IKEA“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku.

Tieto VOP sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom ako predávajúcim a IKEA ako kupujúcim, na základe ktorej zákazník predáva späť spoločnosti IKEA použité výrobky IKEA, za účelom ich ďalšieho predaja. Tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11 .2017 (ďalej len „VOP“).

Zmeny alebo doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na Kúpne zmluvy uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny alebo doplnenia. IKEA si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia.

Objednávka na predaj tovaru

Zákazník odoslaním objednávky na predaj tovaru IKEA (ďalej len „Objednávka“) potvrdzuje, že bol s obsahom týchto VOP oboznámený a bez výhrad s nimi súhlasí.

Potvrdením Objednávky zo strany IKEA dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a IKEA (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Vyhlásenia zákazníka

  • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa, že stav výrobku zodpovedá stavu uvedenému v Objednávke a že nezatajil IKEA žiadnu vadu výrobku;
  • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa že výrobok nemá žiadne právne vady, najmä nie je zaťažený záložným právom, nájomným právom alebo akýmkoľvek iným právom tretej osoby;
  • Zákazník ďalej vyhlasuje, že proti nemu nie je vedené exekučného konanie, ktoré by bránilo prevodu vlastníckeho práva k výrobku a že výrobok nie je uvedený v súpise hnuteľných vecí v exekučnom konaní;
  • V prípade, ak výrobok patrí do bezpodielového vlastníctva manželov, zákazník vyhlasuje, že informoval svojho manžela/ manželku o zamýšľanom predaji výrobku a že tento súhlasí s jeho predajom za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve;
  • Zákazník vyhlasuje, že výrobok nebol používaný vo fajčiarskom prostredí.
  • V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zákazníka ukáže ako nepravdivé, má IKEA právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody zo strany IKEA tým nie je dotknuté.

Kúpna cena

Dohodnutá kúpna cena bude zákazníkovi poskytnutá vo forme zľavovej karty IKEA, na ktorú mu bude pripísaná dohodnutá čiastka kúpnej ceny.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody.

Zákazník sa zaväzuje do 7 dní oznámiť IKEA, či súhlasí s cenovou ponukou. Vlastnícke právo prechádza zo zákazníka na IKEA dňom fyzického odovzdania výrobku IKEA.

Nebezpečenstvo škody prechádza zo zákazníka na IKEA momentom prechodu vlastníckeho práva.

Zodpovednosť za vady

Zákazník zodpovedá IKEA za vady, ktoré mal výrobok v čase prechodu vlastníckeho práva na IKEA. Pri výrobku predávaného za nižšiu cenu zákazník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. V prípade zistenia akejkoľvek vady výrobku, za ktorú zodpovedá zákazník, má IKEA možnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Doprava výrobku do IKEA

Zakazník je povinný výrobok, ktorý bol ponúknutý na predaj priviesť na obchodný dom. Služba dopravy do obchodného domu IKEA nie je na území Slovenska poskytovaná.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto VOP je zákazník povinný výrobok prevziať späť od IKEA najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy. V opačnom prípade bude zákazníkovi účtované skladné v sume 5 eur vrátane DPH/paleta/deň. Ak tovar nezaplní celú plochu palety, IKEA účtuje pomernú časť skladného, najviac však do výšky dohodnutej kúpnej ceny výrobku. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zákazník je v takom prípade v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy povinný vrátiť IKEA zľavovú kartu s dohodnutou čiastkou kúpnej ceny výrobku.

Informačný servis

IKEA odpovedá na otázky zákazníkov týkajúce sa predaja výrobkov do bazáru IKEA na telefónnom čísle 02/48 226 111 alebo e-mailom na adrese IKEA.sluzby@IKEA.com, a to každý deň v termíne od 9.00 hod. do 21.00 hod.

Ochrana osobných údajov

IKEA spracováva osobné údaje zákazníkov uvedené v Kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a nárokov z nej vyplývajúcich.

Pokiaľ k tomu dá zákazník súhlas, využije IKEA tieto osobné údaje k prieskumu spokojnosti zákazníkov. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať u Privacy Office IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adrese: privacy.officer@IKEA.com

Práva zákazníka vyplývajúce z ustanovenia § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.